Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 8

Uroczysto?ci akademickie


§ 66

Uroczysto?ci tre?ci? i form? nawi?zuj? do polskich tradycji akademickich.


§ 67

 1. Sta?ymi uroczysto?ciami akademickimi s?:
   1) Dzie? Edukacji Narodowej, 
   2) ?wi?to Uniwersytetu obchodzone w dniu 1 czerwca dla upami?tnienia dnia 1 czerwca 1999 r., w którym Rz?d Rzeczypospolitej Polskiej przyj?? projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu.
   3) promocja doktorów i doktorów habilitowanych w dniu ?wi?ta Uniwersytetu,
   4) inauguracja roku akademickiego z immatrykulacj?,
   5) wr?czenie dyplomów magistra, magistra in?yniera, in?yniera, licencjata     oraz lekarza weterynarii absolwentom studiów.
 2. Niesta?ymi uroczysto?ciami akademickimi s?:
   1) akt promocji doktora honoris causa,
   2) inne uroczysto?ci ustalone przez senat lub rektora.


§ 68

 1. Podczas uroczysto?ci profesorowie i doktorzy habilitowani nosz? stroje akademickie. Osoby promowane na stopnie doktora, doktora habilitowanego i doktora honoris causa nosz? w czasie promocji strój akademicki.
 2. Rektor, prorektorzy i dziekani nosz? podczas uroczysto?ci insygnia pe?nionych urz?dów.
 3. Uroczysto?ci odbywaj? si? z udzia?em pocztu sztandarowego Uniwersytetu.

Ta strona by?a odwiedzana 649 razy (w tym z UWM 24 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa